MK-CK5 : RED BOXES ON THE MOVE สื่อสารตัวตนของแบรนด์ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

บุกอาณาจักร MK “MK Central Kitchen 5” ที่มาในคอนเซ็ปต์ Red Boxes on the Move กล่องสีแดงแห่งความสุข…

บ้านแห่งปัจจุบัน

ว่าไปแล้วการสร้างบ้านก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิต จะเร่งรีบหรือปล่อยปละละเลยเกินไปก็คงไม่ดี ทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านหรือการใช้ชีวิตต้องมีการคิดทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม