หญ้าสีน้ำตาล

Copper Sedge/Weeping Brown/New Zealand Sedge ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex flagellifera Colenso วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกประเภทกก อายุหลายปี ลำต้น: เจริญเป็นพุ่ม แตกกอสูง 30-50 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน เรียวยาว 35-50 เซนติเมตร สีน้ำตาลคล้ายเส้นเชือก ขนาดเล็ก ปลายใบลู่ลงพื้น    ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ  อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย แสงแดด: แสงแดดเต็มวันถึงครึ่งวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้คลุมดินหรือบริเวณที่ต้องการผิวสัมผัสละเอียด เพื่อตัดกับสีเขียวของพรรณไม้ชนิดอื่น เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในนิวซีแลนด์

หญ้าหอนเงือก

 นอโพแส ชื่อวิทยาศาสตร์: Lipocarpha Chinensis (Osbeck) Kern วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้นหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 15-60 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอสูง ใบ: รูปแถบแคบ กว้าง 2-4 มม. ยาว 30-40 เซนติเมตร มีกาบหุ้มสีน้ำตาลแดงหรือม่วงแดง ดอก: ช่อดอกอยู่บนก้านกลมยาว สีเขียวเข้ม มีใบรองรับช่อดอก 3 ใบ แคบยาว แต่ละใบยาวไม่เท่ากัน ช่อดอกกลมรี สีขาว มี 3-10 ช่ออยู่รวมกันเป็นกระจุกแน่น เกสรเพศผู้สีเหลืองสดยื่นออกมารอบๆ ช่อ  ออกดอกเกือบตลอดปี ผล: เล็กมาก สีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ชุ่มชื้นหรือแฉะ ที่เปิดโล่งในป่า […]

หญ้านิ้วหนู

หญ้าแฝก/หญ้าเหนียวหนู ชื่อวิทยาศาสตร์: Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 10-70 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอสูง ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 10-30 เซนติเมตร ค่อนข้างแบน ขอบใบอาจโค้งขึ้นเล็กน้อย โคนเป็นกาบ สีเขียวจางถึงน้ำตาลอ่อน ดอก: ดอกเป็นช่อโปร่ง ก้านช่อยาว ดอกย่อยมักมีจำนวนมาก รูปไข่หรือรูปรีแกมไข่ ยาว 3-10 มม. สีน้ำตาลถึงน้ำตาลปนม่วงแดง เมล็ดรูปไข่กลับ สีครีมภึงสีน้ำตาลอ่อน ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบตามทุ่งหญ้า สนามหญ้า นาข้าว ทั้งที่แห้งและชื้นแฉะ พบทุกภาคของไทยตั้งแต่ที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1500 เมตร เป็นสมุนไพร รากหรือเหง้าสีส้ม […]

หญ้าแห้วหมู

หญ้าขนหมู/หญ้ามะนิ่วหมู/หัวแห้วหมู/Nutgrass/Red Nut Sadge/Purple Nut Sedge ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus rotundus L. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ลำต้น: มีหัวใต้ดิน รูปกระสวย สีน้ำตาลดำ ใบ: แคบเรียว ยาวถึง 60 ซม. เป็นร่องและสันตามยาว ปลายแหลม สีเขียวเข้ม ดอก: ก้านช่อดอกยาว 10-30 ซม. ช่อดอกมี 4-5 ช่อหรือมากกว่า แต่ละช่อประกอบด้วยช่อย่อยอีกหลายช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็กอยู่รอบๆ แกน สีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลอมม่วง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบในที่รกร้างในเขตร้อนและอบอุ่นทั่วโลก เป็นสมุนไพร หัว ต้มน้ำดื่ม บำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง ขับเหงื่อ […]

หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-1.5 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นตัดขวางเป็นสามเหลี่ยม ใบ: ออกเวียนสลับ รูปแถบแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มต้น สีน้ำตาลแดงปนเขียวขอบใบคม ดอก: ช่อดอกยาว 5-25 เซนติเมตร มีช่อย่อย 5-20 ช่อ ดอกย่อยที่ปลายช่อเป็นดอกเพศเมีย สีเขียวปนม่วง ผล: ค่อนข้างกลม เป็นสันมน ปลายแหลม เมื่อแก่มีสีแดง-ม่วงดำ เรียงตัวกันแน่นเป็นแถวติดก้านช่อ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามทุ่งหญ้า […]

กกตุ้มหู

หญ้ากกดอกขาว/หญ้าขนหนู/หญ้าหน่วยฝ้าย/หญ้าแห้วหมูเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์: Kyliinga nemoralis (J.R. Forst.&G.forst.)Dandy ex Hutch. & Dalziel ชื่อพ้อง: Kyliinga monocephala Rottb. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 20-80 เซนติเมตร ลำต้น: มีหัวเล็กๆ ใต้ดิน ใบแผ่แบนติดผิวดิน ใบ: รูปแถบแคบ เล็กเรียวเป็นร่องและสันตามความยาว ปลายแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน ยาว 5-15 ซม. ดอก: ช่อดอกเล็ก สีขาว เป็นกระจุกกลม ใบรองรับช่อดอกยาว 2-5 ซม. อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามสนามหญ้า ที่โล่ง […]

กกอียิปต์

Egyptian Paper Plant, Egyptian Paper Reed, Egyptian Papyrus Water Plant, Papyrus ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus papyrus L. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ เจริญเป็นกอ ความสูง: 1.50 – 2.50 เมตร ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินกลม ใบ: ลดรูปเป็นกาบอยู่ที่โคนลำต้น ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกกลมที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็กสีน้ำตาลอ่อนและมีจำนวนมาก กาบรองดอกเรียวแหลม 12 อัน ยาว 5 – 10 เซนติเมตร ก้านช่อดอกเป็นเส้นยาวกว่า 30 เซนติเมตร มีมากกว่า 100 เส้น ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 15-25 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน […]

กกแก้ว/Star grass

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rynchospora nervosa Boeck วงศ์: CYPERACEAE ประเภท:ไม้ริมน้ำ ความสูง: 30-50 ซม. ทรงพุ่ม:  เจริญเป็นกอ ลำต้น: มีเหง้าเล็กๆ ใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นเหลี่ยมที่เกิดจากกาบซ้อนกันแน่น ใบ: ใบรูปหอกเล็กๆ ปลายเรียวแหลม ยาว 20-25 ซม. ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว มีกาบรองช่อดอกเรียวแหลม สีขาว ปลายเขียว ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินร่วนและดินเหนียว น้ำ: ปลูกในระดับน้ำ 10-15 ซม. แสงแดด: ครึ่งวัน-เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนน้ำ ริมบ่อน้ำ น้ำตก หรือปลูกในกระถาง