infinite riot ใช้ศาสตร์ทางด้านสถาปัตย์สร้างความโดดเด่นในงานศิลปะ

infinite riot หรือ ปราม-หฤษฎ์ ธรรมประชา ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจากเพลงที่ชอบประกอบกับอนิเมะ ก่อนจะถ่ายทอดเส้นสายลงสู่พื้นผิวและรูปแบบต่าง ๆ

บอกเล่าประวัติศาสตร์กว่า 150 ปีของคลองเปรมประชากรผ่านงานวาดบนผนัง

บอกเล่าประวัติศาสตร์กว่า 150 ปีของ คลองเปรมประชากร ผ่านงานวาดบนผนังด้วยศิลปินจากทั่วประเทศผู้ผ่านเข้ารอบด้วยเทคนิคที่หลากหลาย