Little Heaven in Taipei สวนสวรรค์น้อยๆในไทเป

การจัดตกแต่งบ้านด้วย สวนกระถาง โดยดึงธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางความหนาแน่นของการอยู่อาศัยภายในกรุงไทเป