MOLECURE PHARMACY เป็นมากกว่าร้านขายยา

MOLECURE PHARMACY ผลงานออกแบบ ร้านขายยา ในเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน โดย Waterfrom Design เข้ามาช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านขายยาให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม