กะพ้อหนู

กะพ้อนกแอ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala triphylla Griff. ex Mart.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: ต้นเตี้ยมาก สูงเพียง 50 เซนติเมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักตื้น แผ่นใบไม่แตกหรือแตกเพียง 3 ใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 30 เซนติเมตร มีหนามที่ขอบก้าน
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 10 เซนติเมตร
ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะเป็นไม้กระถางในที่ร่มรำไร ใช้ประดับได้สวยงามตลอดช่วงอายุ  ชื่อชนิด triphylla” ตั้งขึ้นตามลักษณะใบที่มีเพียง 3 ใบย่อยในแต่ละก้านใบ