RESTAURANT RENOVATION

คู่มือการปรับปรุง-แปลงโฉมร้านอาหารเก่า หรืออาคารประเภทต่าง ๆ ให้น่าสนใจ และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. กรณีศึกษาร้านอาหารจากรีโนเวตอาคารเก่า 12-15 แห่ง ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาเชิงลึกของแต่ละกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

2. ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ-รีโนเวตร้านอาหาร พร้อมข้อกำหนด ข้อกฏหมาย และเทคนิคข้อมูลเชิงลึกในการออกแบบ

ราคา : 425.00 บาท