OLD HOUSE NEW HOME เก็บบ้านเก่า ปรับบ้านใหม่


การรีโนเวทบ้านสักหลังบางทีไม่ใช่เพราะต้องการประหยัดเงินอย่างเดียว แต่เป็นเพราะเจ้าของบ้านมองเห็นคุณค่าหรือคุณสมบัติบางอย่างของบ้านเดิมและต้องการเก็บรักษาคุณค่านั้นไว้ ทั้ง ๆ ที่บางทีการรีโนเวทบ้านเก่าบางหลังอาจใช้งบประมาณและเวลามากกว่าสร้างบ้านใหม่เสียด้วย

หนังสือเล่มนี้มีการรวบรวมไอเดียการตกแต่งบ้านที่มีการรีโนเวทมาจากบ้านเก่า โดยยังคงเก็บคุณค่า ความทรงจำ และองค์ประกอบบางอย่างไว้ ให้บ้านหลังเก่าและใหม่อยู่ด้วยกันอย่างสอดคล้องกลมกลืน และใช้งานได้ดีเหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายในเล่มมีบ้านหลากหลายรูปแบบและสไตล์ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาไอเดียการรีโนเวทแบบต่าง ๆ โดยไม่ละทิ้งความสวยงามของของเก่า ไม่ว่าจะเป็นผนังอิฐเก่า ๆ รอยปูนฉาบ พื้นไม้เดิม ฯลฯ ให้บ้านและเรื่องราวคงอยู่ไปพร้อม ๆกัน