สวนในตู้ไม้น้ำ : Aquatic Garden


หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการจัดสวนในตู้ปลา ปัญหา และอุปสรรคที่พบ วิธีแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริง หรือปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม้น้ำแต่ประเภท

พร้อมรวบรวมสายพันธุ์ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำที่เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ไม้น้ำ ทั้งชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้รวบรวมไว้มากกว่า 300 ชนิด นับเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ในการจัดสวนในตู้ไม้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้”