Farm House สวนเกษตรในบ้าน

การทำสวนเกษตรเล็กๆในบ้าน ซึ่งเริ่มต้นจากการปลูกพืชผักสวนครัวกำลังเป็นที่สนใจ เพราะหลายคนตะหนักเรื่องการบริโภคอย่างปลอดภัยและพึ่งพาตัวเองได้ เนื้อหาในเล่มนำเสนอตัวอย่างฟาร์มในบ้านที่ผลิตพืชอาหารเอง ทั้ง พืชผัก สมุนไพร และเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะกับคนเมือง อย่าง ไก่ และปลา รวมถึงลดขยะจากการบริโภคเพื่อนำมาหมักเป็นปุ๋ย ใช้หมุนเวียนในสวนช่วยลดรายจ่ายแปรรูปผลผลิตต่อยอดเพิ่มมูลค่าขายเป็นงานอดิเรกและอาชีพที่สอง นอกจากนี้  ยังนำเสนอความรู้ในการออกแบบสวนเกษตรในบ้านรูปแบบต่างๆตามขนาดพื้นที่ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้มาประยุกต์ได้กับพื้นที่ของตนเอง

ผู้เขียน: Jomm YB

ราคา: 465บาท