ใช้ที่ดินเพื่อประกอบการเกษตร ปลูกแค่ 1 ไร่ก็ทำได้ จ่ายภาษีเพียง 0.01%

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำของจำนวนไม้ต้น ไม้ผล ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ จึงจะสามารถเรียกว่าใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้และจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพียง 0.01% เท่านั้น แต่หากปล่อยให้รกร้างหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นจะต้องจ่ายภาษีในอัตรา 0.30% ซึ่งมากกว่าภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรถึง 30 เท่า

หลายคนจึงหันมาเปลี่ยนที่ดินเปล่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ซึ่งที่ง่ายที่สุดและเห็นกันเกลื่อนตาคือการปลูกกล้วย ปลูกมะพร้าว แต่รู้หรือไม่ยังมีไม้ผลอีกหลายชนิดที่สามารถปลูกในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรได้

อัปเดตอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามความหมายของคำว่า “ประกอบการเกษตร” ในระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค จำหน่าย หรือใช้งานในฟาร์ม แต่ไม่รวมถึงการทำการประมงและการทอผ้า การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรยังหมายความรวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนั้นด้วย

การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ปีภาษี 2565-2566 โดยคงอัตราภาษีแบบเดิมเช่นเดียวกับปีภาษี 2563 และ 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ที่ดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.01-0.1%
  2. ที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น
    2.1 บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่า 50 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.03-0.1%
    2.2 บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.02-0.1%
    2.3 บ้านหลังอื่น ๆ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.02-0.1%
  3. การใช้ประโยชน์อื่น หรือใช้เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.3-0.7%
  4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ อัตราภาษีที่ดินว่างเปล่าที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ 0.3-0.7%

นั่นหมายความว่า หากมีที่ดินว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์จะต้องจ่ายภาษี 0.3-0.7 % เลยทีเดียว การใช้ที่ดินประกอบเกษตรกรรมไม่ได้มีแค่การปลูกกล้วยอย่างที่เห็นกันทั่วๆ ไปเท่านั้น เพราะยังมีพืชที่กำหนดอีก 57 ชนิด ที่สามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมได้ โดยในปี 2566 ได้มีการอัปเดทชนิดของพืชให้สอดคล้องกับการทำเกษตรในปัจจุบัน ได้แก่

ได้แก่ หม่อน องุ่น แก้วมังกร แอปเปิล อะโวคาโด อินทผลัม กำหนดให้มีอัตราขั้นต่ำ 35 ต้น/ไร่ ยูคาลิปตัส 35ต้น/ไร่ พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 3 ต้น/ไร่ หากพืชที่ปลูกไม่มีในรายชื่อที่กำหนดให้เทียบเคียงกับพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงได้

ดาวน์โหลดคู่มือขึ้นทะเบียนเกษตรกร >> https://bit.ly/3P4RcXB
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม>>https://bit.ly/3784r8v

การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น บนที่ดินทั้งเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรและเพื่อแสดงความจำนงในการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มีการกำหนดอัตราการปลูกขั้นต่ำที่ระบุไว้อีกหลายชนิด อัตราสัดส่วนเท่าไหร่ ไปทำความรู้จักพร้อมๆ กัน

ปลูกไม้ผล
เรื่อง JOMM YB
ภาพประกอบ มนธีรา มนกลาง