ZILINGO HQ THAILAND ออฟฟิศออนไลน์ช็อปปิ้ง ที่สื่อสารองค์กรผ่าน CI

สำนักงานใหญ่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ช็อปปิ้ง Zilingo Thailand ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจไปจนถึงการ ให้เช่าพื้นที่ถ่ายสตูดิโอ