YIJIAN CAFE SHANGHAI คาเฟ่กล่องไม้ท่ามกลางป่าคอนกรีต

YIJIAN CAFE SHANGHAI คาเฟ่ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่เพียง 30 ตารางเมตรในรูปลักษณ์ของกล่องไม้สุดอบอุ่นที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าคอนกรีต