IBOBI SUPER SCHOOL โรงเรียนอนุบาลบนดาดฟ้ากลางเมืองเซินเจิ้น

IBOBI SUPER SCHOOL โรงเรียนอนุบาลบนดาดฟ้ากลางเมืองเซินเจิ้น ที่เน้นออกแบบพื้นที่เอ๊าต์ดอร์ให้เด็กๆ ได้ออกมาเรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง