Room พาทัวร์นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Urban in Progress : One Bangkok’s  Edition”

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Urban in Progress : One Bangkok’s  Edition” ที่นำเสนอความเปลี่ยนแปลงของเมืองตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตผ่านผลงานของ 3 นักสร้างสรรค์