SOCIALPACK LIFESTYLE VENUE โคเวิร์กกิ้งที่มีนั่งทำงานให้เลือกถึง 8 รูปแบบ

โคเวิร์กกิ้งสเปซ SocialPack Lifestyle Venue อาคารสีขาวเรียบเท่ที่มีทั้งคาเฟ่ เวิร์กกิ้งสเปซ สำนักงานให้เช่า และห้องสัมมนา