AGORA OFFICE สำนักงานกฎหมายในบรรยากาศโลกแห่งความฝัน

AGORA OFFICE สำนักงานกฎหมายสุดคูลภายใต้บรรยากาศเซอร์เรียลในเมืองตูริน ประเทศอิตาลี  ได้แรงบันดาลใจมาจาก Agora พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นดังศูนย์กลางทางการเมือง กฎหมาย ศาสนา และเศรษฐกิจ ในยุคกรีกโบราณ