PUKKEL ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติและสีเอิร์ธโทน

PUKKEL ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตกแต่งและใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% รวมถึงสอดแทรกธรรมชาติให้เข้ามาเป็น่สวนหนึ่งของสเปซภายในได้อย่างลงตัว