LOOM CHAIR เก้าอี้ที่ถักทอจากภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน

นี่คือ เก้าอี้เหล็ก เจ้าของรางวัล DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำหน้าที่บันทึกงานฝีมือของแต่ละชุมชน ผ่านการผสานไม้ เหล็ก และ เส้นใยธรรมชาติเข้าด้วยกัน