‘SOMEWHERE’ FOR EVERYONE สเปซที่เชื่อมกาแฟ-ผู้คน-สถานที่

somewhere ประดิพัทธ์ คอมมูนิตี้ที่ประกอบไปด้วยอาคารทรงกล่อง 3 หลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ F.I.X. Coffee, ร้านไก่คาราเกะ 8 sqm. และออฟฟิศ JUNNARCHITECT