JUSTCO SAMYAN MITRTOWN ออกแบบสเปซให้สามารถทำงานร่วมกันได้มากที่สุด

JUSTCO SAMYAN MITRTOWN มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สำหรับทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและชุมชนใหม่ๆ นำมาสู่พื้นที่สำหรับการประชุม ระดมความคิด