เทคนิคปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponics)

อะควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นรูปแบบของการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ (Aquaculture) ได้อย่างลงตัว โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลา ผ่านกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เปลี่ยนของเสียจากปลาเป็นปุ๋ยของพืช และบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเหมาะแก่การเลี้ยงปลา เกิดเป็นระบบนิเวศแบบพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต ระบบอะควาโปนิกส์ประยุกต์มาจากการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ดังนั้นวิธีการในส่วนของการปลูกผักจึงคล้ายคลึงกัน วิธีที่นิยมใช้ในระบบอะควาโปนิกส์มี 2 วิธีหลัก ๆ คือ การปลูกพืชในน้ำ (Water Culture) และการปลูกพืชในวัสดุปลูก (Grow Bed หรือ Media Bed) การปลูกพืชในน้ำ นิยมทำ 2 รูปแบบคือ ปลูกแบบน้ำไหลบาง (Nutrient Film Technique : NFT) และปลูกแบบน้ำลึก (Deep Water Culture : DWC) หรือแพลอยน้ำ (Floating Raft) การปลูกพืชในวัสดุปลูก เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่าย วัสดุปลูกที่นิยมใช้ เช่น หินกรวดแม่น้ำ เม็ดพรุนดินเผา หินกรวดก่อสร้าง หินภูเขาไฟ […]

ทำกาลักน้ำอัตโนมัติ ในกระบะปลูกผัก อะควาโปนิกส์ แบบน้ำขึ้นน้ำลง

มาเรียนวิธีทำ กาลักน้ำ อัตโนมัติ ที่เรียกว่า ออโต้ไซฟอน หรือเบลล์ไซฟอน สำหรับปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน เพราะการปลูกผักไม่จำเป็นต้องปลูกในดินเท่านั้น

อะควาโปนิกส์ เลี้ยงปลาไปพร้อมๆ กับการปลูกผัก

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย มีตัวอย่าง อะควาโปนิกส์ แบบง่าย ที่ทำได้ไม่ยุ่งยาก เลยอยากนำไอเดียนี้มาบอกต่อกัน

Garden&Farm Vol.8 ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic) อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง ทำได้ทั้งในบ้านเรือนทั่วไปหรือทำเป็นระบบฟาร์ม (การค้า)  สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาสวยงามและปลาที่ใช้บริโภค ISBN 978-616-18-1624-7 พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559 บรรณาธิการเล่ม วิรัชญา จารุจารีต จำนวน  120 หน้า ราคา 225 บาท