Garden&Farm Vol.8 ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

ปลูกผักร่วมกับเลี้ยงปลา (Aquaponic)

อะควาโปนิกส์ เป็นการปลูกพืชที่ประยุกต์มาจากการปลูกพืชด้วยน้ำหรือไฮโดรโปนิก ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ โดยใช้น้ำที่เป็นของเสียจากการเลี้ยงปลามาผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียตามธรรมชาติ เปลี่ยนของเสียไปเป็นปุ๋ย ช่วยบำบัดน้ำให้นำกลับไปใช้ใหม่ได้อีก ผักที่ได้จึงปราศจากสารเคมี ให้ผลดีทั้งกับผู้บริโภคและผู้ปลูกเลี้ยง ทำได้ทั้งในบ้านเรือนทั่วไปหรือทำเป็นระบบฟาร์ม (การค้า)  สามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาสวยงามและปลาที่ใช้บริโภค

ISBN 978-616-18-1624-7
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2559
บรรณาธิการเล่ม วิรัชญา จารุจารีต
จำนวน  120 หน้า
ราคา 225 บาท