THAILAND SUSTAINABILITY EXPO 2020 (TSX) กับงานเสวนา “ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง”

งานเสวนาเพื่อโลกที่ดีขึ้น “Sustainability Design Cycle ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง” ภายในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 กับ 4 นักออกแบบ และ 1 สื่อด้านการออกแบบที่ใส่ใจในความยั่งยืน วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ Sustainability Design Cycle ออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน ยั่งยืนอย่างไรให้เป็นจริง แนวคิดความยั่งยืนดังกล่าวมีความท้าทายอย่างมากว่าจะทำอย่างไรให้สามารถขับเคลื่อนได้จริง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทั้งทางทรัพยากร ชุมชน และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม นักออกแบบหลายท่านไม่ได้เริ่มต้นงานออกแล้วสิ้นสุดกระบวนการแค่ปลายทางเท่านั้น แต่หลายท่านยังเป็นนักคิดวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการการทำงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง จนสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่มีคุณค่า ขับเคลื่อนสู่ตลาดและสังคมได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักออกแบบ ซึ่งต่างก็ให้ความสำคัญกับเเนวคิดด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยไม่ได้สิ้นสุดแค่กระบวนการผลิตแล้ววางจำหน่าย แต่ยังต้องสามารถสร้างความยั่งยืน เกิดการหมุนเวียนทั้งทางทรัพยากร ชุมชน และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมได้ด้วย นอกจากนั้นในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ยังต้องไม่สร้างผลกระทบกับผู้ใดโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อให้เวทีเสวนาครั้งนี้เป็นดังเสียงสะท้อนไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงการออกแบบ หรือแม้แต่หน่วยงานผู้สร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม […]

Untitled Room เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1321-5 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 บรรณาธิการ ดำรง ลี้ไวโรจน์ จำนวน 176 หน้า ราคา 469 บาท (ปกแข็ง) การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 8 หลัง 8 สไตล์ ที่มีการออกแบบและจัดวางพื้นที่ให้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งบ้าน โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยกรอบของความเป็นห้องในแบบเดิมๆ