ลิ้นมังกรแคระ ฮานิอาย ลูปส์ไพรด์

loopspride1
ลิ้นมังกรแคระฮานิอายลูปส์ไพรด์ที่กลายพันธุ์ มีใบหนาห่องุ้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata hort. ex Prain cv. Hahnii Loop’s Pride
วงศ์: Asparagaceae
ประเภท: ไม้อวบน้ำ
ลำต้น: เป็นพุ่ม สูง 15 – 20 เซนติเมตร
ใบ: แบนสั้น ออกเวียนสลับ กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 10 – 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  แผ่นใบบาง ห่องุ้มเล็กน้อย สีเขียวเข้ม ขอบใบมีลายสีเขียวเข้มสลับสีเขียวเทา
ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินปนทราย ระบายน้ำดี
น้ำ: น้อย-ปานกลาง
แสงแดด : รำไรถึงครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือปักชำใบ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือลงแปลงประดับสวน