Studio Visit : IDIN Architects

[#StudioVisit] สถาปัตยกรรมที่รัก ความสุขที่ไม่มีวันเกษียณ ของ "จีรเวช หงสกุล" แห่ง "IDIN Architects" เจ้าของลายมือบ้านกล่องเรียบง่าย เส้นสายเฉียบ สอดรับไปกับสภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้น