สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2: ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ห้องสมุดนี้ออกแบบด้วยการผสมผสานแนวคิด “Knowledge Center” และ “Digital Library” เข้าด้วยกัน ภายในมีบริการหนังสือหมดต่างๆ ตลอดจนสื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ง่ายต่อการเข้าถึง

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย บนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 2 พื้นที่โอ่โถง เชื่อมต่อถึงกันในลักษณะ free plan เป็นมุมสำหรับอ่านหนังสือที่มองผ่านช่องหน้าต่างออกไปเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างชัดเจน
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
อีกหนึ่งมุมมองของห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย จากบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 3 ที่มองผ่านช่องหน้าต่างออกไปเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างชัดเจน
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ออกแบบให้มีแคปซูลส่วนตัว สำหรับการใช้เวลากับสื่อมัลติมีเดียได้ แบบไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนผู้ใช้คนอื่น

ภายในพื้นที่โปร่งโล่งและมีบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมด้วยมี Co-working space และห้องประชุมไว้ให้บริการ ภายใต้สองเป้าหมายหลักคือ “การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเงินสำหรับนักวิจัย และนักวิชาการ” และ “การสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินสำหรับประชาชน”

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและเป็นคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลาง นอกจากนี้ภายในพื้นที่ห้องสมุด ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก และผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นเสมือนบิดาผู้วางรากฐานอันมั่นคงให้กับเศรษฐกิจการเงินของไทย

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ECON Connect พื้นที่ Co-working space บนชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เปิดมุมมองสู่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม 8
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
Idea Box ห้องกระจกสำหรับการนัดประชุมย่อยแบบหมู่คณะ บนชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ

ส่วนที่ 3: นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

นิทรรศการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเงิน สร้างภูมิคุ้มกันทางความมั่นคงด้านการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อันเป็นภารกิจสำคัญของ ธปท. ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีวินัย มีจิตสำนึกและการวางแผนจัดการการเงินอย่างเหมาะสม ตลอดจนรู้เท่าทันภัยทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพทางการเงิน โปรแกรมการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมและเกมที่สร้างจิตสำนึกด้านการมีวินัยทางการเงินให้เล่นสนุกแถมได้สาระ

ส่วนที่ 4: พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน

ธปท. มุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นชุมชนของผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความสนใจที่หลากหลาย และเป็นชุมชนที่มีชีวิต ผ่านกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และนิทรรศการหมุนเวียนที่นำเรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจ

สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน
สถาปัตยกรรมใหม่ในคราบอดีตของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พื้นที่กิจกรรมและนิทรรศการหมุนเวียน

ชมภาพทั้งหมดของอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย​ หน้า 4