Better Community เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงสังคม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Better Community

อีกหนึ่งโซนห้ามพลาดในงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) คือ โซน Better Community ที่จะเล่าเรื่องราวของสังคมที่รวมทุกคนไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความเท่าเทียม การเชื่อมโยงผู้คน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคมที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองต่างๆ อาทิ

Better Community
  • ที่อยู่อาศัยเพื่อคนกลุ่มต่างๆ
  • การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน การปรับเมืองเพื่อการใช้ชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  • การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ เปิดตลาดงานเพื่อโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคน
  • การนำเสนอแนวทางปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสอดประสานกับสังคมและโลก โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการรวมตัวกัน การสืบสาน รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
  • ต้นแบบของการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

เตรียมพบกับงานมหกรรมเพื่อความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศและภูมิภาคในงาน Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)


วันแสดงงาน :
โซน Food Festival โซน SX Marketplace และโซน SX Kids Zone เริ่ม 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566
5 โซนนิทรรศการ เริ่ม 2 – 8 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น.


Better Community

Better Community

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : www.sustainabilityexpo.com

www.baanlaesuan.com/306144/news-update/hilight-sx2023