ป่าคลองมะเดื่อ มรดกธรรมชาติสำคัญของไทย

ป่าคลองมะเดื่อ จ.นครนายก ผืนป่าที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นผืนป่าที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของไทย

ป่าคลองมะเดื่อ

ผืนป่าคลองมะเดื่อสำคัญอย่างไร

ป่าคลองมะเดื่อ จ.นครนายก ผืนป่าที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นผืนป่าที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญของไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกกับ UNESCO เมื่อปี 2548 ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางระบบนิเวศ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งผืนป่าทับลาน – ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ก็เป็นป่าที่สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ใช้เป็นพื้นที่หากินและพักอาศัย จากการศึกษาพบการกระจายตัวของเสือโคร่งอย่างน้อย 20 ตัว ที่หากินในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงสัตว์ป่าอีก 58 ชนิด อย่างไรก็ตามความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้อาจหายไป หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณพื้นที่ป่า

ทำไมต้องมีการสร้างเขื่อน

สืบเนื่องจากเอกสารสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่องความก้าวหน้าผลการติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้แสดงผลการสรุปการติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ ทั้งนี้ยังไม่ 7 รวมโครงการอ่างเก็บน้ำในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ได้มีน้ำอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัย ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว

ทั้งนี้กลมชลประทาน ให้คำชี้แจงถึงแนวพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อว่าไม่ได้มีการก่อสร้างในพื้นที่ใจกลางแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงบริเวณพื้นที่รอบข้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งและมีพื้นที่ส่วนน้อยของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 0.03% ของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งหมด 3.8 ล้านไร่ และได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนมากกว่า 3 เท่าของพื้นที่อ่าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม หากสามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวแล้วเสร็จ


ภาพ : คชาณพ พนาสันติสุข – เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

อ้างอิงข้อมูลจาก : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร , กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com