คูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มสมัยใหม่ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ทำเกษตรแบบ Smart Farming

คูโบต้าถือเป็นแบรนด์เครื่องจักรกลการเกษตรที่คนไทยคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรให้ก้าวหน้าและล้ำสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเห็นความสำคัญของนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการสร้าง คูโบต้า ฟาร์ม (KUBOTA FARM : Innovative Farming Experience Center) ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คูโบต้า ฟาร์ม ตั้งใจให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรครบวงจรแบบเป็นรูปธรรม นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรยุคใหม่ที่ครบครันและน่าสนใจเป็นอย่างมาก บนพื้นที่ 220 ไร่ออกแบบภายใต้แนวคิด “End to End Solutions” คือการทำเกษตรแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเกษตร โดยต่อยอดจากแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า ในรูปแบบของโซนสร้างประสบการณ์ทั้งหมด 10 โซน โดยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อส่งมอบประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมเข้าใจการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรม สนับสนุนให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ มาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งตอบโจทย์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วย

คูโบต้าฟาร์มเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 บนพื้นที่ 220 ไร่ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ผู้เข้าชมสามารถนำองค์ความรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ ไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองได้
ตัวอย่างการนำความรู้ KAS ผสานเทคนิคการเพาะปลูกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบที่ทันสมัย

10 โซนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

ภายในโซนสร้างประสบการณ์มีการนำองค์ความรู้ KAS ผสานเทคนิคการเพาะปลูกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้บริหารจัดการพื้นที่เกษตรของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ทราบผลผลิตในแต่ละปีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถคาดการณ์ผลผลิตและคุณภาพ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความผันแปรของผลผลิตในแต่ละปีให้น้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง ผ่านการลงมือทำและเห็นด้วยตาตัวเอง พร้อมทั้งสามารถเข้าถึงทุกนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง โดยแบ่งออกเป็น 10 โซนสร้างประสบการณ์และอาคารนิทรรศการ ดังนี้

โซนปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) แนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยามคูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm Design) โดยคำนึงถึงสภาพดิน ความต้องการใช้น้ำของพืช ลักษณะภูมิอากาศ การบริหารการเพาะปลูกพืชและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

โซนปรึกษาเกษตรครบวงจรนี้ตั้งอยู่ภายใน “อาคารเกษตรชัยพัฒน์” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน อันหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จและความเจริญทางการเกษตร โดยภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ KUBOTA FARM the Beginning ห้องโถงเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์เกษตร” ห้องนิทรรศการ 360 องศา ห้องนิทรรศการ KUBOTA FARM Zone ห้องนิทรรศการ Internet of Things (IoT) และห้องนิทรรศการ Application

อาคารเกษตรชัยพัฒน์ อาคารที่เป็นแหล่งความสำเร็จและความเจริญทางการเกษตร ภายในมีโซนปรึกษาเกษตรครบวงจรและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ

โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา (Precision Rice Farm and Crop Rotation Zone) นำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ได้แก่ โซลูชั่นปลอดนาหว่าน สัญญาณดาวเทียมGNSS (Global Navigation Satellite System) ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ โดรนฉีดพ่นทางการเกษตร แอพพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูก และการบริหารเครื่องจักรด้วยคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) หรือระบบ GPS Telematics ที่สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลและดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้

โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture Zone) พื้นที่จำลองการเพาะปลูกที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่มาถึงคูโบต้าฟาร์มแล้วจะพลาดไม่ได้ก็คือ โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ช่วยให้เห็นภาพการจัดสรรพื้นที่เกษตรขนาดเล็ก 10-15 ไร่ และวิธีสร้างรายได้ทั้งปีโดยมีความเสี่ยงต่ำ เช่น เน้นปลูกไม้ผลที่หลากหลาย การปลูกพืชเพื่อให้มีรายได้รายไตรมาส เป็นต้น

อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อการเกษตร

สำหรับสวนผักขนาด 1 ไร่ มีการสาธิตการใช้แทรกเตอร์รุ่น L3218 เป็นรุ่นเริ่มต้น ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น เครื่องเจาะหลุมปลูก เครื่องตัดหญ้ากำจัดวัชพืชในร่องปลูกพืช เครื่องหว่านปุ๋ย รวมถึงต่อพ่วงกับโรตารี่ยกร่องผักสำหรับเตรียมดินปลูก แม้เกษตรกรมีต้นกำลังเพียงคันเดียว ก็สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ใช้งานได้ครอบคลุมตั้งแต่ปลูกจนถึงบำรุงรักษา โดยเครื่องจักรกลการเกษตรที่แนะนำ ได้แก่ เครื่องเพาะกล้าผักกึ่งอัตโนมัติ ช่วยลดแรงงานคนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะกล้าผัก เครื่องยกร่องผัก สามารถใช้แทรกเตอร์ต่อพ่วงกับจอบหมุนยกร่องในการเตรียมดินและขึ้นร่องผักในการทำงานรอบเดียว รถปลูกผักคูโบต้าช่วยปักดำกล้าผัก สามารถตั้งค่าระยะห่างระหว่างต้นและแถวให้เหมาะสมกับผักชนิดต่าง ๆ ช่วยลดแรงงานคนในการปลูกให้เหลือเพียงคนเดียว

สาธิตการใช้งานรถปลูกผักคูโบต้า ซึ่งสามารถปลูกผักได้เฉลี่ยวันละ 2 ไร่

นอกจากเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ภายในโซนยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoT หรือเซนเซอร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น ได้แก่ ระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะSmart Greenhouse โซล่าเซลล์บนแปลงเพาะปลูกพืช K-Solar Planting Farm เครื่องวัดความหวาน Fruit Selector ระบบ Aqua Grow ใช้เลี้ยงปลา

การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนร่วมกับระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนปลูกพืชที่มีราคาสูง สร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี

โซนยางพาราและปาล์มน้ำมัน (Para Rubber and Oil Palm Zone) เสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร

โซนระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Construction Zone) นำเสนอการใช้งานรถขุดคูโบต้าที่เหมาะสมสำหรับงานทางด้านการเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ (Modern Field Crop Farm Zone) แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังด้วยเครื่องจักรกลเกษตรแบบครบวงจรในทุกขั้นตอน เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว

โซนวิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) วิจัยและพัฒนารูปแบบ รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรกับการเพาะปลูกอ้อย ภายในโซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่

โซนอบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone) ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจรเพื่อสร้างทักษะให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตัวเองได้จริง

โซนพื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร (Innovation Experience Zone) พื้นที่สำหรับทดลองใช้และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

โซนนวัตกรรมพืชสวน โซนใหม่ล่าสุดครอบคลุมความต้องการของผู้ปลูกผักและผลไม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตได้ โดยมีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การปลูกไม้ผลแบบต้นเตี้ยเพื่อลดแรงงานคน เทคโนโลยีการวิเคราะห์สุขภาพพืชด้วยภาพถ่ายจากโดรน การจัดการผลผลิตไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตองุ่นไร้เมล็ด การปลูกผักกินใบและผักกินหัวคุณภาพสูง และการเพาะปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพสูงในเชิงพาณิชย์

นวัตกรรมพลังงานทางเลือก โดยนำเทคโนโลยี Floating Solar และ Sora Solar Planting มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การใช้เทคโนโลยี IoT และเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพดิน

นอกจากนี้ คูโบต้าฟาร์มยังวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี IoT อีกหลายด้าน ซึ่งหากการวิจัยประสบความสำเร็จ ก็จะนำไปพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ที่ผสานองค์ความรู้ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง อาทิ เทคโนโลยีไร้คนขับ ทั้ง โดรนเพื่อการเกษตร และการนำสัญญาณดาวเทียม GNSS มาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะขับเคลื่อนแบบใช้ดาวเทียมนำทาง รองรับนวัตกรรมอัจฉริยะไร้คนขับซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ช่วยลดแรงงานคนและประหยัดเวลาในภาคการเกษตรของไทยมากขึ้น เทคโนโลยีซอฟท์แวร์บริหารจัดการฟาร์ม ร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายในการพัฒนาและทดลองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ร่วมกับเทคโนโลยี IoT ได้แก่ การพัฒนาซอฟท์แวร์เซนเซอร์ตรวจวัดดินฟ้าอากาศ คุณภาพดิน กล้องบันทึกการเติบโตของพืช ปริมาณน้ำใต้ดิน คำนวณความต้องการน้ำของพืชแต่ละแปลง ซึ่งจะช่วยคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เชื่อว่าคูโบต้าฟาร์มเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เกษตรกรผู้สนใจนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์กับการทำเกษตรของตัวเองต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้งสำหรับผู้สนใจเข้าชม กรณีกลุ่มเกษตรกรสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า กรณีบุคคลทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและลงทะเบียนขอเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.siamkubota.co.th/kubotafarm

 

อ่านเรื่องราวการทำเกษตรโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างหลากหลาย เพิ่มเติมในหนังสือ Garden & Farm Vol.18 เกษตรอัจฉริยะ Smart Farming

สั่งซื้อออนไลน์ 

 

ขอขอบคุณ : คูโบต้าฟาร์ม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้างบึง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ : 0-2029-1747

Facebook : Siam Kubota Club

 

เรื่อง : อังกาบดอย

ภาพ : คูโบต้าฟาร์ม