ตีราคาค่าก่อสร้างน้ำตก   

ก่อนว่าจ้างนักจัดสวนมาออกแบบจัดสวนให้ หลายคนอยากลองตีราคาค่าสวนน้ำตกรูปแบบที่ชอบดูสักครั้ง เพื่อเตรียมงบประมาณไว้ให้พร้อม

ซึ่งงบดังกล่าวย่อมครอบคลุมต้นทุนของงาน ทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ พืชพรรณ และค่าแรงงาน ซึ่งหากหาต้นทุนของงานเหล่านี้ได้ ก็จะประมาณราคาได้อย่างใกล้เคียงแน่นอน สำหรับนักออกแบบมือใหม่ก็สามารถใช้ความรู้ตรงนี้ไปประกอบการคิดราคาได้เลย

การก่อสร้างน้ำตกและจัดสวน แม้เป็นงานที่ต้องทำร่วมกัน แต่ควรคิดราคาแยกกันตามลักษณะของงาน  การคิดราคาค่าก่อสร้างน้ำตกนั้น ผู้รับเหมาบางคนอาจใช้ประสบการณ์ประมาณราคาโดยรวม ทั้งค่าแรงและวัสดุ ไม่ได้แจกแจงรายการวัสดุและค่าแรง จะถูกหรือแพงขึ้นกับความพอใจของทั้งสองฝ่าย แต่การแจกแจงรายละเอียดก็มีข้อดีทั้งกับตัวผู้ประมาณราคาเอง ที่สามารถคะเนราคาได้อย่างครอบคลุม  อีกทั้งยังดีต่อเจ้าของบ้าน ซึ่งเมื่อเห็นรายละเอียดแล้ว ย่อมรู้ตัวว่าสามารถรับได้กับราคาตามนั้นหรือไม่ หากยังไม่พร้อมจะตัดสินใจตัดส่วนไหนออกไปก่อน

น้ำตก

การคิดราคาค่าก่อสร้างน้ำตก  ประมาณราคาเช่นเดียวกับงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

 1. การถมบดอัดและปรับพื้นที่ ( ถ้ามี )

คิดจากปริมาตรดินที่ใช้ถม แล้วคิดเผื่อไว้สำหรับการบดอัดยุบตัวอีกประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ อาจคิดแยกเป็นค่าดินถมและค่าบดอัด

 1. งานขุดดินทำลำธาร บ่อเลี้ยง และบ่อกรอง

คิดค่าแรงงานจากปริมาตรดินขุด (กว้างxยาวxลึก) ของลำธาร บ่อเลี้ยง บ่อกรอง โดยคิดราคาเป็นลูกบาศก์เมตร ถ้าขุดแล้วต้องเอาไปทิ้งไกลจากหน้างานก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มไว้ด้วย

 1. งานตีเสาเข็ม(ถ้ามี)

คิดจากขนาดและนับจำนวนต้น ตามแบบที่ระบุ ส่วนค่าแรงตีเข็มจะคิดต่อต้น หรือคิดเหมารวมกรณีใช้เครื่องจักรก็คิดแยกไว้ให้เห็น

 1. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

คิดค่าแรงงานและวัสดุจากปริมาตรคอนกรีตที่ใช้ทั้งหมด เช่น ฐานแผ่, คานรับหิน, พื้น ผนังบ่อและลำธาร คิดราคาคอนกรีตเป็นลูกบาศก์เมตร (กว้างxยาวxหนา) หรือแยกรายการให้เห็นเป็นวัสดุปูนซีเมนต์  หิน  ทราย  เหล็กเสริมก็ได้  นอกจากนี้ ต้องคิดราคาสารกันซึม ลวดผูกเหล็ก ไม้แบบ ไม้ประกบแบบ ตะปูขนาดต่าง ๆ  ไว้ด้วย

 1. งานก่อ ฉาบ ขัดมันกันซึม

คิดค่าแรงงานและค่าวัสดุ จากปริมาณงานเป็นตารางเมตร (กว้างxยาว) หรือคิดเหมารวม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละคน

น้ำตก

 1. งานจัดวางหิน

การจัดวางหินให้สวยงามตามรูปแบบน้ำตกธรรมชาติเป็นงานยาก ต้องใช้เวลา ผู้จัดควรมีประสบการณ์  จึงคิดราคาออกมาเป็นค่าใช้จ่ายอีกงานหนึ่ง โดยคำนวณจากขนาดและจำนวนหิน แล้วคิดราคาค่าหินรวมค่าขนส่ง  ราคาสารกันซึม คอนกรีต และปูนทรายสำหรับเชื่อมต่อหิน  ค่าเครื่องมือ เช่น เครน, รอก และค่าแรงงานคนในการจัดวางหิน

 1. งานระบบกรอง ระบบหมุนเวียนน้ำตก และระบบไฟ

คิดค่าวัสดุสำหรับฝาบ่อกรอง  อุปกรณ์การกรอง อุปกรณ์ท่อ และข้อต่อ, อุปกรณ์ต่อเชื่อม, ประตูน้ำ  เครื่องสูบน้ำ หัวพ่นอากาศ และวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ถ้าออกแบบได้ถูกต้องชัดเจน การคำนวณหาวัสดุอุปกรณ์ในส่วนนี้จะใกล้เคียงกับการใช้งาน ส่วนค่าแรงงานในส่วนนี้มักคิดเหมารวม

 1. งานสิ่งก่อสร้างประกอบ (ถ้ามี) เช่น สะพาน ซุ้มไม้เลื้อย ศาลา ลานกรวด ฉากตกแต่ง และรั้ว ฯลฯ

การก่อสร้างสะพาน คิดเป็นชุดจากราคาวัสดุ และค่าแรงที่ทำ ซึ่งควรออกแบบรายละเอียดในการทำไว้ด้วย  ส่วนลานกรวดจะคิดค่าวัสดุเป็นตารางเมตรของพื้นคอนกรีตหรือปูนทรายรองพื้น ค่ากรวดคิดเป็นถุง  และค่าแรงคิดเป็นตารางเมตร  สำหรับศาลา ฉากตกแต่ง  รั้ว  หรือซุ้มไม้เลื้อยต้องออกแบบประมาณราคาวัสดุ และค่าแรงแยกต่างหาก

 1. งานจัดสวน

คิดราคาตั้งแต่ดินจัดสวน วัสดุปรุงดิน เช่น ปุ๋ย ปูนปรับสภาพดิน ดินผสม  ทรายหยาบ และอินทรียวัตถุอื่น ๆ  ค่าต้นไม้  หิน  อุปกรณ์ตกแต่ง   หญ้าสนาม ไม้ค้ำยัน  ส่วนค่าแรงงานอาจคิดเหมารวมหรือคิดเป็นตารางเมตรของพื้นที่จัดสวน

 1. ค่าดำเนินงาน

เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือที่กล่าวมา เพื่อให้การก่อสร้างน้ำตกสำเร็จตามต้องการ  ได้แก่

–  ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มงาน  เช่น  การไปพบปะเจ้าของโครงการ  การเดินทางไปสำรวจวิเคราะห์พื้นที่ การนำเสนอแบบร่าง  การจัดเตรียมคนงาน เครื่องมือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

–  ค่าใช้จ่ายระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟในการก่อสร้าง ค่าเช่าสถานที่พักคนงาน หรือที่เก็บอุปกรณ์  ค่าซ่อมเครื่องมือขณะปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้  ค่าขออนุญาตต่าง ๆ การติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน  การเดินทาง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์  โดยเฉพาะการจัดหาพืชพรรณและองค์ประกอบตกแต่งสวน  ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีตลาดจำกัดกว่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อาจต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปซื้อแผ่นใยกรอง  วัสดุกรอง  หรือต้นไม้บางชนิด  จึงอาจมีรายจ่ายแฝง อันเกิดจากการขนส่งพืชพรรณ และหินประดับ

–  ค่าใช้จ่ายหลังเสร็จงาน เช่น ค่าขนเศษวัสดุเหลือใช้ไปทิ้ง การเก็บหน้างานให้เรียบร้อยสวยงาม

การก่อสร้างน้ำตกมีความละเอียดซับซ้อน เป็นงานที่ต้องใช้เวลา และการดำเนินงานมากกว่าการจัดสวนทั่วไป ดังนั้นจึงคิดค่าดำเนินงานไว้ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ของราคาวัสดุจากข้อ 1 – 9

 1. กำไร คิดตามความยากง่ายของงาน ความเสี่ยง ระยะเวลาการทำงาน ความชำนาญของผู้ก่อสร้าง หรือคิดเปอร์เซ็นต์จากต้นทุนในการก่อสร้าง โดยคิดประมาณ 15-35 เปอร์เซ็นต์ ของทุนดำเนินการจากข้อ 1- 10

หากใครมีความสามารถจัดสวนน้ำตกเล็กๆเองในบ้าน ก็สามารถตัดค่าใช้จ่ายในข้อ 10 และ 11 ออกได้ ทั้งนี้การตีราคาให้ใกล้เคียงนั้น  ต้องรู้ราคาของวัสดุอุปกรณ์ พืชพรรณต่างๆ ก่อน โดยลองสำรวจราคาสิ่งเหล่านี้จากท้องตลาด แล้วทดลองทำดู  ทั้งนี้จำนวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการนำมาใช้ จะมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดและรูปแบบสวนแต่ละแห่งด้วยค่ะ

รายการวัสดุอุปกรณ์

-ดินถม และแรงงาน

– เสาเข็ม และแรงงาน

– หินสำหรับก่อน้ำตก แรงงานขนและจัดวาง

– งานโครงสร้างคสล.และแรงงาน

– งานระบบกรองและระบบน้ำหมุนเวียน

– งานจัดสวนน้ำตก ( พรรณไม้ชนิดและขนาดที่ต้องการ /หญ้า / ดินผสม / ปุ๋ยคอกเก่า / แผ่นทางเดิน / กรวดแม่น้ำ /  ไม้ค้ำยัน)

– ค่าแรงงาน  แยกเป็นงานจัดสวนทั่วไป และแรงงานเฉพาะช้างต้นซึ่งราคาจะสูงหรือต่ำตามความยากง่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และตัวอย่างการคิดราคาประมาณการค่าก่อสร้างน้ำตกและจัดสวนอย่างละเอียดได้จากหนังสือ “การทำน้ำตกและลำธารในสวน”

สั่งซื้อหนังสือ

ข้อมูล : ขวัญชัย จิตสำรวย
เรียบเรียง : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ภาพ : อภิรักษ์ สุขสัย