แก้ปัญหา การระบายน้ำ เมื่อต่อเติมบ้านใหม่

โดยทั่วไป การระบายน้ำ ฝนของบ้านจะเป็นไปตามธรรมชาติโดยซึมลงสู่พื้นดิน ส่วนน้อยจากบริเวณลานซักล้างหรือเฉลียงจะไหลลงสู่รางระบายน้ำข้างรั้ว

การต่อเติมบ้านอาจมีผลกระทบต่อระบบ การระบายน้ำ ซึ่งสังเกตได้หลังเกิดฝนตก เช่น เกิดน้ำเจิ่งนองบริเวณสนามหญ้า เกิดน้ำขังบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคารกับรั้ว ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากพื้นที่ดูดซับน้ำลงดินน้อยลง น้ำฝนจึงซึมผ่านลงไปไม่ทัน การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้ 4 แบบ ดังนี้

 

แบบที่ 1

ทำท่อระบายน้ำจากหลังคาลงสู่บ่อพัก

หากรางระบายน้ำเดิมอยู่ไกลก็ควรจัดทำรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักขึ้นใหม่ โดยเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิม

 1. พื้นที่หลังคา
 2. รางระบายน้ำ ติดตั้งลาดเอียง 1 : 100
 3. ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง
 4. บ่อพัก
 5. ท่อระบายน้ำฝังดิน ต่อเชื่อมกับท่อ
ระบายน้ำเดิม

แบบขยายบ่อพักรับน้ำฝน

 1. ท่อระบายน้ำฝนแนวตั้ง
 2. ฝาบ่อคอนกรีตหนา 6 - 7 เซนติเมตร เสริมเหล็กกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร วางเป็นตะแกรงทุกระยะ 10 เซนติเมตร
 3. บ่าวางฝาบ่อ เหล็กฉากรูปตัวแอล ขนาดหน้าตัด 50 x 50 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร
 4. ผนังบ่อพักหนา 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร วางเป็นตะแกรงทุกระยะ 20 
เซนติเมตร
 5. ชั้นคอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 5 เซนติเมตร
 6. ชั้นทรายอัดแน่นหนา 5 เซนติเมตร
 7. ท่อระบายน้ำซีเมนต์หรือพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 6 นิ้ว

 

 

แบบที่ 2 

ทำรางระบายน้ำใหม่ด้านใดด้านหนึ่งของอาคารส่วนต่อเติม

โดยต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำเดิมเพื่อ
ไม่ให้สนามหญ้ารับน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

 1. น้ำฝนไหลลงรางระบายน้ำ
 2. ทำรางระบายน้ำต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำเดิมของบ้าน
 3. รางระบายน้ำคอนกรีต

 

แบบที่ 3

ทำบ่อพักรับน้ำฝนและระบบระบายน้ำฝนฝังดิน

ปรับระดับสนามหญ้าใหม่ให้มีความลาดเอียงไปสู่บ่อพักน้ำ เพื่อให้น้ำฝนไหลตามสนามหญ้าลงสู่บ่อพักน้ำ และผ่านไปยังท่อระบายน้ำต่อไป

 

แบบขยายบ่อพักรับน้ำฝน

 1. รูรับน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว
 2. ฝาบ่อพักคอนกรีตหนา 6 - 7 เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร วางเป็นตะแกรงทุกระยะ 15 เซนติเมตร
 3. ปูตาข่ายไนลอนและโรยกรวดเพื่อความสวยงาม
 4. บ่าวางฝาบ่อ เหล็กฉาก 50 x 50 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร
 5. ภายในบ่อพักขนาดประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
 6. บ่อพักคอนกรีตหนา 10 - 12 เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร วางเป็นตะแกรงทุกระยะ 20 เซนติเมตร
 7. ท่อซีเมนต์หรือพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 นิ้ว

 

แบบที่ 4

ระบายน้ำลงท่อซับเดรน (Sub drain pipe)

โดยฝังท่อซับเดรนซึ่งมีคุณสมบัติในการรองรับน้ำที่ซึมลงใต้ดินแล้วระบายไปยังบ่อพักน้ำ เหมาะกับสนามพื้นที่กว้าง

 1. บ่อพักน้ำค.ส.ล.และท่อระบายน้ำซีเมนต์ซึ่งมักทำไว้รอบๆ พื้นที่บ้านเดิม
 2. สนามหญ้า
 3. ฝังท่อซับเดรนสำหรับรองรับน้ำใต้ดิน โดยทำให้ลาดเอียงไปยังบ่อพักน้ำ

 

แบบขยายการติดตั้งซับเดรน

 1. ชั้นนอกหุ้มด้วยหินเกล็ด
 2. ชั้นกลางหุ้มด้วยหินกรวดเม็ดใหญ่
 3. ชั้นในหุ้มด้วยแผ่นพลาสติกสังเคราะห์
 4. ท่อซับเดรน (Sub drain pipe) มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว – 8 นิ้ว

 

อ่านเนื้อหาการเตรียมตัวและลงมือต่อเติมบ้านอย่างถูกวิธีได้ในหนังสือ การต่อเติมบ้าน เขียนโดยคุณศักดา ประสานไทย

 

เรื่อง ศักดา ประสานไทย

ภาพประกอบ : “คุณพระ” , คณาธิป จันทร์เอี่ยม


เรื่องที่น่าสนใจ