“Multi Mix Pocket Garden” สวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์2022

งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 นำเสนอในแนวคิด “Worthy Living” วันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเกิดวิกฤตด้านโรคระบาด บ้านเป็นเพียงที่พักที่อยู่อาศัย ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการทำกิจกรรมอยู่นอกบ้าน ทำให้บ้างครั้งมองข้ามสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยไป จนเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น ผู้คนจึงต้องกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ทำให้เริ่มมีการมองถึงการตกแต่งบ้าน การนำกิจกรรมที่เคยทำภายนอกบ้านเข้ามาใช้พื้นที่ในบ้าน หรือแม้แต่สร้างพื้นที่สีเขียวด้วยตัวเอง เพื่อให้รู้สึกเหมือนตัวเองยังคงใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2022 บริเวณสวนโชว์จึงได้นำเสนอรูปแบบของสวน pocket green ที่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมือง เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Multi Mix Pocket Garden” ที่ได้รวบรวมความต้องการในการทำกิจกรรมที่ต่างกันของคนทุกเพศทุกวัยมาผนวกรวมกันในพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่สวนนอกบ้านให้กลายเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนใช้พื้นที่ร่วมกันและมีความสุขกับการใช้ชีวิต โดย we!park องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อยากเชิญชวนทุกคนมามีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว ด้วยการหยิบพื้นที่ว่าง หรือยกพื้นที่รกร้างในเมืองมาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับพื้นที่สวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกันจากความต้องการที่หลากหลาย โดยทางภูมิสถาปนิกได้สร้าง “Ribbon” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเป็นแบ่งและกำหนดตำแหน่งของกิจกรรม ทำให้พื้นที่แต่ละจุดสามารถปรับเปลี่ยน […]