TANATAP RING GARDEN พื้นที่ทดลองการใช้งานท่ามกลางความสัมพันธ์ของธรรมชาติและสเปซ

โปรโตไทป์ขนาดเล็กในการออกแบบ พื้นที่สีเขียว แบบต่างระดับทั้งยกขึ้นและกดลงเพื่อสร้างสเปซของหลังคาเดินได้ ภายใต้โครงสร้างแบบของอัฐจันทร์