ใส่ความสร้างสรรค์ให้โมเดลธุรกิจ “Sharing Economy”

Sharing Economy กล่าวคือเป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ซึ่งเน้นการเช่าแทนการซื้อ ซึ่งเกิดประสิทธิผลขึ้นได้จากความสามารถทางเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ทำให้การจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SHARING ECONOMY SHARING SPACE

ความหมายของ “เศรษฐกิจแบ่งปัน”​ ที่ถูกต่อยอดกลายมาเป็นธุรกิจ ที่งานดีไซน์มีส่วนช่วยสร้างความน่าสนใจ