NYCxDESIGN May 10-22, 2019; CELEBRATING A WORLD OF DESIGN

room อาสาพาเที่ยวชม highlight ของงาน NYCxDESIGN บนพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 5 เขตเมืองของนิวยอร์ก คือ Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens และ Staten Island ซึ่งในปีนี้มีงานอยู่กว่า 400 รูปแบบเลยทีเดียว