La Rocca แบรนด์เสื้อผ้าไทยจากชุมชนกลางกรุง

La Rocca แบรนด์เสื้อผ้าดัง ของ นิ – รุ่งโรจน์ จันทร์กระจ่าง ชายหนุ่มวัยสี่สิบต้นๆ มีจุดเด่นที่การนำถุงผ้าเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วมาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บ