SKB HOUSE บ้านนาโมเดิร์นในเมืองใหญ่กลางฮอยอัน

บ้านประหยัดพลังงาน กลางกรุงฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ที่หลังคาปกคลุมด้วยหญ้า Cogon ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ