WHAT IS BOQ? เขาคิดราคาก่อสร้างกันอย่างไร

ชวนมาทําความเข้าใจรายละเอียดของ BOQ เพื่อส่งต่อความต้องการที่ถูกต้องจากเจ้าของบ้านสู่ผู้รับเหมา

อ่านแบบก่อสร้างบ้านให้เป็น

“อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น” จึงเป็นหนังสือซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของบ้าน ช่วยให้เราสื่อสารกับผู้ออกแบบแบบและผู้รับเหมาก่อสร้างได้ และจัดการกับสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราได้อย่างทันท่วงที