MOUNTAIN HOUSE IN MIST บ้านจีนโบราณ ที่กลายมาเป็นห้องสมุดของชุมชน

บ้านจีนโบราณ ที่กลายมาเป็น ห้องสมุดชุมชน กับการเปลี่ยนพื้นที่ว่างใกล้จัตุรัสของหมู่บ้านในเมืองจินหัว ประเทศจีน ให้กลายเป็นอาคารสไตล์จีน