Hoka Farm เกษตรแนวตั้ง เพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่มีพื้นที่น้อย

เกษตรแนวตั้ง ด้วยระบบปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ที่สามารถปลูกได้มากถึง 160 ต้น ภายในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ Hoka Farm