BOT LEARNING CENTER ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย บทบาทใหม่ของอดีตโรงพิมพ์ธนบัตร บางขุนพรหม