ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต พื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็น Smart Farmer

ศูนย์เรียนรู้ แห่งนี้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง