วัดบวรฯจัดนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ บุคคลสำคัญของโลก

พาชมนิทรรศการ พระมหาสมณานุสรณ์ ที่วัดบวรฯ เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส บุคคลสำคัญของโลก โดย องค์การยูเนสโก พร้อมชมวัด พระตำหนัก และ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย ชมเนื้อหาเพิ่มเติม และ Virtual tour  ได้ที่ www.mahasamana-virtualwat.com รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมและจัดพิธีประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในชื่อ นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ อีกทั้งยังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย โดยจัดการรวมวัดเล็กเข้ากับวัดใหญ่ให้มีการเรียนการสอนภายในวัดทั้งยังจัดให้มีการเรียนวิชาพุทธศาสนาเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนเป็นครั้งแรกด้วย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้พร้อมกับมีจรรยาหลักธรรมคำสอน ทั้งนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระบาท” โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Virtual tour ซึ่งสะดวกมากสำหรับการชมวัดและนิทรรศการออนไลน์  หรือ ใครจะใช้ศึกษาก่อนเข้าไปชมที่วัดด้วยตัวเองก็จะทำให้การเดินชมง่ายขึ้น กลุ่มพระตำหนักต่างๆ ที่ถูกสร้างต่างวาระและรัชสมัย เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังทรงมีพระชนม์ชีพ […]