วัดบวรฯจัดนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ บุคคลสำคัญของโลก

พาชมนิทรรศการ พระมหาสมณานุสรณ์ ที่วัดบวรฯ เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส บุคคลสำคัญของโลก โดย องค์การยูเนสโก พร้อมชมวัด พระตำหนัก และ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย

ชมเนื้อหาเพิ่มเติม และ Virtual tour  ได้ที่ www.mahasamana-virtualwat.com

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์

รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมเฉลิมและจัดพิธีประกาศพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในชื่อ นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ อีกทั้งยังจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องวาระครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์

หน้าซุ้มประตูทางเข้า และ จุดสำคัญต่างๆจะมีแผนผังและป้ายอธิบายจุดนั้นๆ สามารถใช้ฝ่ามือสแกน โดยไม่ต้องกดปุ่ม เลี่ยงการสัมผัส เพื่อให้เสียงบรรยายทำงานและสามารถสแกน QR code เพื่อชมในรูปแบบ Virtual tour ได้ด้วย

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาครั้งแรกในประเทศไทย โดยจัดการรวมวัดเล็กเข้ากับวัดใหญ่ให้มีการเรียนการสอนภายในวัดทั้งยังจัดให้มีการเรียนวิชาพุทธศาสนาเพื่อกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนเป็นครั้งแรกด้วย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้พร้อมกับมีจรรยาหลักธรรมคำสอน

ทั้งนี้ทางวัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระบาท” โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Virtual tour ซึ่งสะดวกมากสำหรับการชมวัดและนิทรรศการออนไลน์  หรือ ใครจะใช้ศึกษาก่อนเข้าไปชมที่วัดด้วยตัวเองก็จะทำให้การเดินชมง่ายขึ้น

กลุ่มพระตำหนักต่างๆ ที่ถูกสร้างต่างวาระและรัชสมัย เมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังทรงมีพระชนม์ชีพ จะเห็นถึงงานสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงในแต่ละยุค ซึ่งสอดประสานความงามอย่างไทยและยุโรปได้อย่างสวยงาม

ในนิทรรศการนอกจากจะพาชมความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมภายในวัด ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ การสอดประสานของวัฒนธรรมตังแต่สมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการรวมความงามอย่างไทย จีน และ ยุโรป เข้าด้วยกันได้อย่างงดงามแล้ว ยังรวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ และสิ่งสำคัญในประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยไว้ในศูนย์การเรียนรู้วชิรญาณสังวร ณ คณะรังษี แต่เดิมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ฯ ทรงเคยดำริที่จะพัฒนาเป็น Boarding school แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาทรงได้ตั้งเป็นโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปัจจุบันส่วนเขตพุทธาวาสวัดรังษี เป็นที่ตั้งอาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย และศูนย์การเรียนรู้วชิรญาณสังวร ส่วนเขตสังฆาวาส เป็นกุฏิพระสงฆ์

พื้นที่เดิมของวัดรังษีที่ถูกปรับรวมให้เป็นโรงเรียนในวัดบวรเคยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์
พระวิหารเก๋ง สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 ตามพระราชประสงค์ที่จะใช้เป็นอาคารประดิษฐานประจำพระองค์ ของเจ้าอาวาสผู้ครองวัด แต่ไม่ได้แล้วเสร็จในรัชกาล กระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5 จึงบูรณะต่อ พร้อมกับประดับตกแต่งอาคาร แล้วจัดสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์ผู้ครองวัดเพื่อประดิษฐานด้านใน
นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์
ศาลาจานอยู่บริเวณประตูทางเข้าตำหนักเพ็ชร รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รวบรวมจานและกระเบื้องลายครามจากเมืองจีน

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์

ภายในห้องสมุดบรรจุไปด้วยสิ่งล้้ำค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากในหลวงรัชกาลที่ 5 เอกสารสำคัญต่างๆ จดหมายลายพระหัตถ์จากเจ้านายในแต่ละรัชสมัย งานพระนิพนธ์ต่างๆ จนไปถึงสิ่งละอันพันละน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้งานนิทรรศการเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม สามารถเข้าไปชมเนื้อหาเพิ่มเติมหรือลองเล่น Virtual tour  ได้ที่ www.mahasamana-virtualwat.com

นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์นิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์


เรื่อง :  Jeedwonder Jeed

ภาพ : อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม , นวชา ธรรมลักษมีบุญ

www.mahasamana-virtualwat.com, www.facebook.com/WatBovoranivesVihara


ติดตามบ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag