Boribot Pool Resort

“สไตล์ซาบาชิก” เป็นนิยามของการออกแบบรีสอร์ตแห่งนี้ ซึ่งเป็นการตกแต่งที่มีกลิ่นอายของสไตล์ซาฟารี บาหลี และชิก