STEP ON THE STAIRS เชื่อมบ้านด้วยบันได

บันไดไม่ได้ใช้แค่เช่ือมช้ันต่างๆเข้าด้วยกันเท่าน้ัน แต่ยังเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมท่ีช่วยให้บ้านดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

8 ไอเดีย “บันได” ที่ทั้งเก๋ไก๋และทันสมัยในสไตล์คุณ!

บันไดเก๋ไก๋และทันสมัย 8 แบบ ที่เรารวบรวมมาเป็นไอเดียให้กับคนรักบ้านค่ะ