ARKHA เก้าอี้แขนโค้งลวดลายอาข่า

การผนวกกันระหว่างเก้าอี้โคโลเนียลแขนโค้งที่มีการปรับเส้นสายดั้งเดิมให้ดูสบายขึ้น กับความงามที่ผ่านการวิเคราะห์ภาษาและวัตณธรรมพื้นถิ่นของชนเผ่า จนได้ผลลัพธ์เป็นเก้าอี้ที่มีลวดลายอาข่าที่พีทแปลความงามของเสื้อผ้าชาวกะเหรี่ยง