ยูฟอร์เบียลูกผสม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Euphorbia hybrid
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น: เจริญเป็นกลุ่ม ประกอบไปด้วยกิ่งรูปทรงกระบอกสีเขียวอ่อนจำนวนมาก แตกกิ่งย่อยออกเป็นต้นเล็ก ๆ แต่ละกิ่งกว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 12 เซนติเมตร มีรูปร่างเป็นสัน 5 – 8 สัน บนสันลำต้นมีตุ่มหนามสีน้ำตาลทอง ยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร ขึ้นกระจายห่างกัน
ใบ: รูปใบรี สีเขียวอ่อน กว้าง 0.2 เซนติเมตร ยาว 0.5 – 1 เซนติเมตร ขึ้นบนสันลำต้น
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินระบายน้ำดี หรือใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกับแคตตัส
น้ำ: น้อย
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่งหรือใบ แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง โดยปลูกลงกระถางขนาดใหญ่