แหนเป็ดเล็ก

แหนเป็ด
แหนเป็ด

Common Duckweed, Duckweed, Lesser Duckweed
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lemna perpusilla Torr.
วงศ์: Lemnaceae
ประเภท: ไม้ลอยน้ำขนาดเล็ก
ใบ: ใบรูปรี เป็นเกล็ดเล็กประมาณ 0.2 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน เชื่อมติดกันเป็นกระจุก 2 – 3 ใบ ใต้ใบมีรากฝอยเล็กติดอยู่
ดอก: มักมองไม่เห็นเพราะมีขนาดเล็กมาก
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แตกหน่อ หรือแยกกลุ่มใบไปปลูก
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นวัชพืชน้ำที่ใช้เป็นอาหารของเป็ด ห่าน และปลา นอกจากนี้ยังมีแหนเป็ดใหญ่
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid มีชื่อสามัญว่า Great Duckweed, Large Duckweed หรือ Water Flaxseed เจริญคล้ายแหนเป็ดเล็ก แต่ใบใหญ่กว่า ขนาด 0.8 เซนติเมตร ไม่ควรให้แหนเจริญจนแน่นผิวน้ำ เพราะจะบดบังแสงแดดจนไม้ใต้น้ำไม่สามารถเจริญต่อไปได้